Egzamin państwowy

Egzamin państwowy

1. Egzamin teoretyczny

Część teoretyczna egzaminu państwowego obejmuje sprawdzenie znajomości przepisów ruchu drogowego, techniki kierowania i czynności kontrolno-obsługowych pojazdu oraz zasad udzielania pomocy przedlekarskiej i jest realizowana w sali egzaminacyjnej.

Egzamin teoretyczny jest przeprowadzany przy użyciu komputerowego urządzenia egzaminacyjnego będącego częścią systemu teleinformatycznego WORD.

Po zgłoszeniu się na egzamin w wyznaczonym terminie do WORD, egzaminator najpierw sprawdzi Twoją tożsamość, a następnie przydzieli stanowisko egzaminacyjne, które powinieneś zająć.

Egzamin teoretyczny przebiega w następujący sposób:

Po uruchomieniu egzaminu przez egzaminatora na stanowisku jest wyświetlana plansza informacyjna:

Po naciśnięciu tego klawisza wyświetlana jest poniższa plansza:Na planszy tej wyświetlana jest kategoria egzaminu, ilość pytań na egzaminie oraz liczba punktów konieczna do uzyskania wyniku pozytywnego. Egzamin rozpoczynamy klawiszem Start/Zatwierdź.

Każde pytanie jest ilustrowane krótkim filmem albo zdjęciem.Sprawdzamy czy wyświetlone na ekranie dane są poprawne i uruchamiamy wyświetlanie pytań egzaminacyjnych klawiszem Start/Zatwierdź

Egzamin przebiega w następujący sposób:

Część podstawowa testu składa się z 20 pytań. W tej części jest wyświetlane pytanie i równocześnie uruchamiany jest zegar odliczający czas o długości 20 sekund na przeczytanie pytania. Po upływie tego czasu wyświetlana jest ilustracja lub film do pytania. Czas w którym odtwarzany jest film nie jest zaliczany do czasu odpowiedzi. Po zakończeniu odtwarzania filmu lub po wyświetleniu zdjęcia uaktywniane są klawisze służące do udzielania odpowiedzi i zaczyna się odliczanie 15 sekund na jej wybór. W części podstawowej na pytanie udzielamy odpowedzi TAK lub NIE. W czasie przeznacszonym na udzielenie odpowiedzi, możemy dowolnie zmieniać odpowiedź na wyświetlane pytanie. Zarówno czas wyświetlania pytania (20 sekund) jak i czas na udzielenie odpowiedzi (15 sekund) możemy skrócić przy użyciu klawisza Start/Zatwierdź. Spowoduje on odpowiednio wyświetlenie zdjęcia, filmu lub przejście do następnego pytania. Prosimy o rozważne używania tego klawisza, gdyż po przejściu do kolejnego pytania nie ma już możliwości powrotu do poprzedniego!!!

Symbol wyświetlany podczas czasu na przeczytanie odpowiedzi informuje nas, czy ilustracją do pytania będzie zdjęcie jak poniżej:

 

Czy też film:Jeszcze raz przypominamy, że po upływie czasu na udzielenie odpowiedzi (lub po wcześniejszym naciśnięciu klawisza Start/Zatwierdź) program samoczynnie przejdzie do następnego pytania bez możliwości powrotu do pytania poprzedniego. Jeżeli w określonym czasie nie zdążymy udzielić potraktuje to jako błędną odpowiedź.Po zakończeniu części podstawowej egzaminu teoretycznego, program przejdzie do części specjalistycznej składającej się z 12 pytań. W tej części każde pytanie jest ilustrowane zdjęciem, zmienia się natomiast liczba odpowiedzi – dla każdego pytania są ich trzy: A, B, C, z których tylko jedna jest prawidłowa. W tej części na przeczytanie pytania i wybranie odpowiedzi mamy 50 sekund.

Po wyświetleniu wszystkich pytań egzaminacyjnych i upływie czasu na udzielenie ostatniej odpowiedzi program wyświetli informację o ilości uzyskanych punktów i wyniku egzaminu. Osoba egzaminowana uzyskuje pozytywny wynik egzaminu po uzyskaniu 68 punktów.

Jeszcze raz przypominamy, że po upływie czasu na udzielenie odpowiedzi (lub po wcześniejszym naciśnięciu klawisza Start/Zatwierdź) program samoczynnie przejdzie do następnego pytania bez możliwości powrotu do pytania poprzedniego. Jeżeli w określonym czasie nie zdążymy udzielić potraktuje to jako błędną odpowiedź.

Źródło: http://www.word.katowice.pl Osobom egzaminowanym życzymy, by nie musiały oglądać wyniku egzaminu jak na rysunku powyżej.

2. Egzamin praktyczny

Plac manewrowy

Część 1.

Przygotowanie do jazdy, sprawdzenia stanu technicznego podstawowych elementów pojazdu odpowiedzialnych bezpośrednio za bezpieczeństwo jazdy.

Kryteria:

1) sprawdzenie stanu technicznego podstawowych elementów pojazdów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo ruchu drogowego – osoba egzaminowana musi zaprezentować, że potrafi sprawdzić 2 wybrane, losowo elementy z następujących:

a) poziom oleju w silniku,
b) poziom płynu chłodzącego,
c) poziom płynu hamulcowego,
d) poziom płynu w spryskiwaczach,
e) działanie sygnału dźwiękowego,
f) działanie świateł pozycyjnych,
g) działanie świateł mijania,
h) działanie świateł drogowych,
i) działanie świateł hamowania „STOP”,
j) działanie świateł cofania,
k) działanie świateł kierunkowskazów,
l) działanie świateł awaryjnych,
m) działanie świateł przeciwmgłowych tylnych.

Na wykonanie zadania osoba egzaminowana ma nie więcej niż 5 minut. Osoba egzaminowana powinna co najmniej wskazać gdzie i przy użyciu jakich przyrządów lub wskaźników sprawdza się poziom odpowiednich płynów w pojeździe. W przypadku dokonywania sprawdzenia świateł o których mowa w lit. „i” osoba egzaminowana może poprosić egzaminatora o potwierdzenie działania światła zewnętrznego. Losowy dobór elementów części pierwszej zadania dla każdej osoby egzaminowanej dokonywany jest przez ośrodek egzaminowania przy użyciu urządzenia komputerowego. Urządzenie losuje 1 element spomiędzy elementów określonych w lit. a—e oraz 1 element spomiędzy elementów określonych w lit. f—m.
W przypadku jeżeli ośrodek egzaminowania nie dysponuje odpowiednim urządzeniem komputerowym, losowego doboru elementów części pierwszej zadania dokonuje każda osoba egzaminowana, przed przystąpieniem do wykonania zadania, z zachowaniem podziału losowanych elementów zadania jak dla losowania komputerowego.

2) właściwe ustawienie fotela, lusterek, zagłówków i zapięcie pasów bezpieczeństwa, upewnienie się, czy drzwi pojazdu są zamknięte,

– w lewym lusterku kierowca powinien widzieć lewy bok pojazdu i lewy obszar przestrzeni za pojazdem,
– w prawym lusterku kierowca powinien widzieć prawy bok pojazdu i prawy obszar przestrzeni za pojazdem,
– w wewnętrznym lusterku kierowca powinien widzieć przez tylną szybę obszar przestrzeni za pojazdem,
– zagłówki powinny być ustawione blisko za głową na wysokości głowy,

Część 2.

Jazda pasem ruchu do przodu i tyłu

1. Ruszenie z pozycji początkowej pojazdu.
2. Płynna jazda pasem ruchu do przodu i tyłu (w trakcie jazdy do tyłu obserwacja toru jazdy pojazdu zgodnie z techniką kierowania przez tylną szybę pojazdu i lusterka).
3. Nie najeżdżanie na linie, pachołki i tyczki ograniczające pas (nie dotyczy linii wewnętrznych ograniczających i wyznaczających pole zatrzymania pojazdu).
4. Zatrzymanie pojazdu przed końcem i początkiem pasa w wyznaczonym polu zatrzymania pojazdu.

Część3.

Ruszanie z miejsca do przodu na wzniesieniu

Przy ruszaniu pojazd nie powinien cofnąć się więcej niż 0,2 m, a silnik nie powinien zgasnąć – osoba egzaminowana w trakcie wykonywania tego manewru po zatrzymaniu pojazdu na wzniesieniu zaciąga hamulec awaryjny, a następnie rusza do przodu zwalniając go.

Ruch drogowy

Podczas egzaminu praktycznego w ruchu miejskim, egzaminator przekazuje osobie egzaminowanej polecenia dotyczące kierunku jazdy lub wykonania określonego zadania egzaminacyjnego. POLECENIA TE NIE MOGĄ BYĆ SPRZECZNE Z OBOWIĄZUJĄCYMI NA DRODZE ZASADAMI RUCHU LUB STWARZAĆ MOŻLIWOŚĆ ZAGROŻENIA JEGO BEZPIECZEŃSTWA.

Podczas oceniania kwalifikacji osoby zdającej, egzaminator zwraca szczególną uwagę na:

• sposób wykonania manewrów na drodze
• zachowanie wobec innych uczestników ruchu drogowego
• umiejętność oceny potencjalnych i rzeczywistych zagrożeń na drodze
• skuteczność reagowania w przypadku powstania zagrożenia
• dynamikę i kulturę jazdy
• sposób używania mechanizmów sterowania pojazdem

ZADANIA EGZAMINACYJNE:

1. Wyjazd na drogę z obiektu przydrożnego
2. Jazda drogami dwukierunkowymi jedno- i dwujezdniowymi

 1. 1. o różnej liczbie wyznaczonych i niewyznaczonych pasów
 2. 2. posiadającymi odcinki proste, łuki, wzniesienia i spadki, obniżone i podwyższone dopuszczalne prędkości

3. Jazda drogami jednokierunkowymi o różnej liczbie wyznaczonych i niewyznaczonych pasów ruchu
4. Przejazd przez skrzyżowania:

 1. 1. równorzędne (trzy- i czterowlotowe)
 2. 2. oznakowane znakami ustalającymi pierwszeństwo przejazdu (znak A7, B20, D1 oraz w połączeniu z tabliczkami T6a i T6c)
 3. 3. z sygnalizacją świetlną
 4. 4. na których ruch odbywa się wokół wyspy
 5. 5. dwupoziomowe (wjazd i zjazd) – jeżeli są położone w odległości nie większej niż 2,5km od placu manewrowego ośrodka egzaminowania

5. Przejazd przez przejścia dla pieszych
6. Wykonanie manewrów:

  1. 1. parkowanie prostopadłe lub skośne – wjazd przodem wyjazd tyłem (możliwa jedna korekta toru jazdy)
   1. 1. miejsca do parkowania wyznacza egzaminator wskazując je osbie egzaminowanej
   2. 2. po zaparkowaniu musi być możliwość opuszczenia pojazdu przez kierowcę i pasażera z obydwu stron pojazdu a pojazd musi być zaparkowany w sposób zgodny z przepisami ruchu drogowego (należy sprawdzić możliwość opuszczenia pojazdu)
   3. 3. parkowanie odbywa się z zachowaniem zasad ruchu drogowego
  1. 2. lub parkowanie równoległe pomiędzy dwoma pojazdami (manewr jest wykonywany jeżeli jest możliwe wyznaczenie miejsca do parkowania – możliwa jedna korekta toru jazdy) – wjazd tyłem wyjazd przodem
   1. 1. miejsce do parkowania wyznacza egzaminator,
   2. 2. długość miejsca do parkowania powinna być co najmniej 2 krotności samochodu egzaminacyjnego
   3. 3. w trakcie wykonywania manewru możliwa jedna korekta toru jazdy
   4. 4. po zaparkowaniu pojazd nie może stwarzać zagrożenia dla bezpieczeństwa ruchu drogowego
   5. 5. w przypadku kiedy pojazd parkuje równolegle do krawężnika, w trakcie wykonywania manewru nie może najechać na krawężnik
  1. 3. zawracanie na drodze jednojezdniowej – dwukierunkowej – możliwość wykonania manewru przy wykorzystaniu infrastruktury drogowej (bramy, wjazdy, podjazdy, zatoczki itp.) – zawracanie musi odbyć się przy użyciu biegu wstecznego.
 1. Miejsce do zawracania wyznacza egzaminator

7. Przejazd przez torowisko:

  1. 1. kolejowe (jeżeli jest jest położone w odległości nie większej niż 2,5 km od placu manewrowego ośrodka egzaminowania
  2. 2. tramwajowe (dotyczy miast z komunikacją tramwajową)
  3. 3. Przejazd obok przystanku
  1. 1. tramwajowego (dotyczy miast z komunikacją miejską)
  2. 2. autobusowego

8. Wykonywanie manewrów

 1. 1. wyprzedzania, omijania, wymijania
 2. 2. zmiany pasa ruchu i kierunku jazdy w lewo, prawo oraz zawracania na skrzyżowaniu

9. Hamowanie od prędkości co najmniej 50km/h do zatrzymania w wyznaczonym miejscu (manewr może być wykonany na placu manewrowym ośrodka egzaminowania)

Osoba egzaminowana uzyskuje:

• pozytywny wynik egzaminu praktycznego, jeżeli poprawnie wykonała wszystkie zadania egzaminacyjne na placu manewrowym i w ruchu drogowym na drogach publicznych
• negatywny wynik egzaminu praktycznego, jeżeli:

 1. • dwukrotnie nieprawidłowo wykonała to samo zadanie egzaminacyjne
 2. • zachowanie osoby egzaminowanej świadczą o możliwości stworzenia zagrożenia dla bezpieczeństwa ruchu drogowego
 3. • osoba egzaminowana spowodowała zagrożenie dla zdrowia lub życia uczestników ruchu w trakcie egzaminu na placu manewrowym lub w ruchu drogowym
 4. • instruktor biorący udział w egzaminie zakłóca lub uniemożliwia przebieg egzaminu
 5. • zaproponowała egzaminatorowi przyjęcie korzyści majątkowej lub osobistej w zamian za uzyskanie pozytywnego wyniku egzaminu
 6. • instruktor mający brać udział w egzaminie zaproponował egzaminatorowi przyjęcie korzyści majątkowej lub osobistej w zamian za uzyskanie pozytywnego wyniku egzaminu
 7. • na wniosek osoby egzaminowanej
 8. • naruszyła przepisy ruchu drogowego w sposób określony w poniższej tabeli.

Naruszenie przepisów ruchu drogowego skutkujące przerwaniem egzaminu państwowego na prawo jazdy.

1 Kolizja drogowa
2 Omijanie pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa przejazdu pieszym
3 Wyprzedzanie na przejściach dla pieszych i bezpośrednio przed nimi
4 Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu znajdującego się na oznakowanym przejściu dla pieszych
5 Nieustąpienie pierwszeństwa przez kierującego pojazdem, który skręca w drogę poprzeczną, pieszemu przechodzącemu na skrzyżowaniu przez jezdnię drogi, na którą wyjeżdża pojazd
6 Niezatrzymanie pojazdu pojazdu w razie przechodzenia przez jezdnię osoby niepełnosprawnej, używającej specjalnego oznaczenia, lub osoby o widocznej ograniczonej sprawności poruszania się w celu umożliwienia jej przejścia.
7 Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu podczas cofania.
8 Niestosowanie się do:

 1. • sygnałów świetlnych
 2. • sygnałów i poleceń podawanych przez osoby uprawnione do kierowania ruchem drogowym
 3. • sygnałów i poleceń podawanych przez osoby uprawnione do kontroli ruchu drogowego
9 Niezastosowanie się do znaków:

 1. • „zakaz wjazdu”
 2. • „zakaz ruchu w obu kierunkach”
 3. • „zakaz skręcania w lewo”
 4. • „zakaz skręcania w prawo”
 5. • „nakaz jazdy … „
 6. • „linia podwójna ciągła”
10 Nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu:

 1. • na skrzyżowaniu w sytuacji równorzędnej
 2. • na skrzyżowaniu oznaczonym znakami określającymi pierwszeństwo przejazdu
 3. • pojazdom szynowym
 4. • rowerzystom
 5. • podczas zmiany pasa ruchu
 6. • w razie przecinania się poza skrzyżowaniem kierunków ruchu lub torów jazdy pojazdów poruszających się po tej samej drodze
 7. • podczas włączania się do ruchu
 8. • podczas cofania
11 Naruszenia zakazu zawracania
12 Przekroczenie dopuszczanej prędkości o więcej niż 20km/h
13 Nieupewnienie się o możliwości wyprzedzania
14 Naruszenie zakazu wyprzedzania:

 1. • na przejazdach rowerowych i bezpośrednio przed nimi
 2. • przy dojeżdżaniu do wierzchołka wzniesienia
 3. • na zakrętach oznaczonych znakami ostrzegawczymi
 4. • na skrzyżowaniach
 5. • na przejazdach kolejowych i bezpośrednio przed nimi
 6. • na przejazdach tramwajowych i bezpośrednio przed nimi
15 Niezastosowanie się do znaku zakaz wyprzedzania
16 Wyprzedzanie z niewłaściwej strony

Po zakończonym egzaminie, osoba otrzymuje od egzaminatora arkusz przebiegu egzaminu praktycznego: